خدمات حقوقی

ثبت

ثبت احوال
دعاوی مربوط به اسناد سجلی
اثبات سیادت یا حذف آن
الزام به ثبت ولادت
الزام به صدور شناسنامه
الزام خوانده به تنظیم سند سجلی
اصلاح شناسنامه
اصلاح تاریخ فوت
ابطال شناسنامه
ابطال واقعه فوت
ابطال گواهی فوت
صدور گواهی فوت
تغییر سن
تغییر جنسیت
تغییر نام یا تصحیح
حذف نام همسر سابق از شناسنامه
تغییر مندرجات شناسنامه به لحاظ تغییر نسب
ثبت اسنادو املاک
درخواست ثبت ملك
صدور سند مالكیت
ثبت ملك غیر
ثبت انتقال ملك به ورثه
الزام به تفکیک
الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به اخذ صورتمجلس تفکيکي
الزام به ثبت اختراع یا علامت تجارتی
الزام به افراز املاک مشاع ( افراز ملک)
اظهارنامه ثبتی
افراز و تفکیک ملک
اصلاح سند رسمی
اصلاح صورتمجلس تفکیکی
دستور فروش ملک مشاع
ممنوع الخروج کردن افراد
رفع ممنوع الخروجی
اعتراضات ثبتی
اعتراض به ثبت ملک
اعتراض به تحديد حدود
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
اعتراض به رای هیئت حل اختلاف ماده 147و148
اعتراض به رای هیات صدور اسناد مالکیت روستایی
اعتراض به نظریه هیات نظارت(ابطال اسناد معارض)
اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک
اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع
ابطال سند رسمی
ابطال اجرائیه ثبتی
ابطال عملیات ثبتی كمیسیون ماده 147
ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت
ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی
ابطال سند مالكیت معارض
اسناد مالکیت معارض
معامله معارض
اجرای ثبت
اجراییه ثبتی
مستثنیات دین
بازداشت ومزایده اموال
توقیف عملیات اجرایی
ابطال عملیات اجرایی ثبت
شكایت از مامورین اجراء
اختلافات و اشتباهات ثبتی
مراجع ثبتی
واحد اجرای ثبت
رئیس ثبت (اعتراض به عملیات مأمورین اجراء )
هیأت حل اختلاف ثبت احوال (ماده 3 قانون ثبت احوال)
هیأت حل اختلاف ثبتی (مواد 147 و 148 قانون ثبت)
هیأت حل اختلاف ثبتی(ماده 133 ق برنامه چهارم توسعه)
هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
تخلفات اداری ثبتی
بالا