خدمات حقوقی

املاک

اثبات مالکیت
اثبات وقفیت
اثبات تولیت موقوفه
اثبات شراکت
اثبات حق ارتفاق / انتفاع
اثبات نسق زارعانه
اثبات حریم ملک
خلع ید
تسلیط ید ( وضع ید )
قلع و قمع مستحدثات/ نزع اشجار
رفع تصرف عدوانی
رفع مزاحمت و ممانعت از حق
مطالبه اجرت المثل
مطالبه حق زارعانه ( حق ریشه )
تأیید رجوع از اذن
الزام به اخذ پایان كار
الزام به تفکیک ملک
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به تحويل ملك معوض یا قیمت روز
الزام به رفع رطوبت
اعاده وضع به حال سابق
منع استفاده اموزشی از ملک
منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری
افراز ملک
تقسیم مال مشاع
تقسیم سهم الشرکه
دستور فروش ملک مشاع
الزام به تعمیر ساختمان مشاعی
الزام به مشارکت در تنقیه قنات
اراضی موات و ابطال اسناد ان
صدور حکم تولیت ( تعیین تولیت)
شعبه تحقیق اداره اوقاف (ماده 14 ق حج و اوقاف )
اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
اعتراض به تولیت
ابطال وقف نامه
ابطال رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری
ابطال نظریه کمیسیون ماده 2
اعتراض به اعلام ملی بودن اراضی
اعتراض به واگذاری اراضی در اجرای طرح ها
اعتراض به راي هيات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
اعتراض به رای هیئت هفت نفره واگذاری اراضی
عتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین
تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها
اعتراض به تملک
هیأت خرید و تملك اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری
كمیسیون تغییر كاربری اراضی
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
كمیسیون ماده 34 و 56 قانون جنگلها و مراتع
كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی
مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر ها
مباحث متفرقه

معاملات

اثبات فروش/اثبات وقوع بيع
اثبات شراکت
تنفیذ مبایعه نامه
تنفیذ هبه نامه
تنفیذ صلح نامه
تنفیذ قرار داد
تنفیذ تقسیم نامه عادی
تشخیص تاریخ اسناد عادی
تشخیص تاریخ وقوع معامله
تایید اصالت سند
اثبات اقاله
اعلام صحت اقاله
اعلام انفساخ معامله
تنفیذ فسخ قرارداد / معامله
تأیید رجوع از هبه
الزام به انجام تعهد
الزام به ثبت تقسیم نامه
الزام به تنظیم سند خودرو
الزام به تنظیم سند رسمی ملک
الزام به تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن
الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی کشتی
الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت
الزام به تحویل ملک
الزام به انتقال صلح سر قفلی
الزام به تحویل عین اسناد و مدارک
الزام به اخذ پایان کار
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به پرداخت حق بیمه
الزام به تكمیل مورد معامله
تحویل مبیع ( تسلیم مورد معامله )
تحویل ثمن ( مطالبه ثمن )
تحویل اصل اسناد مالکیت
تحویل پلاک خودرو
استرداد ثمن معامله
استرداد مبیع
استرداد عاریه و امانت
استرداد مال موهوبه
استرداد وثیقه
استرداد سند
استرداد مال منقول
مطالبه ارش مبیع معیوب
مطالبه مال موهوبه
مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
مطالبه وجه التزام قراردادی
ابطال قرارداد/ مبایعه نامه
ابطال معامله فضولی
اعلام بطلان قولنامه
ابطال وقف نامه
ابطال معامله بلحاظ اخذ به شفعه
تایید بطلان شراکت نامه
ابطال تقسیم نامه
ابطال سند مالكیت
ابطال وكالتنامه
تایید بی اعتباری و بطلان سند
الزام به فک رهن
اذن تنظیم سند انتقال مشمول در دفتر خانه
پیش فروش آپارتمان
مباحث متفرقه

اجاره

الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی
الزام به تحویل مورد اجاره
اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره
الزام به انجام تعمیرات اساسی
تعدی و تفریط مستاجر
تغییر شغل
ابطال اجاره نامه
اعلام فسخ اجاره
تنفیذ فسخ اجاره
دستور تخلیه
عسرو حرج در تخلیه
اعتراض به دستور تخلیه
تعدیل و افزایش اجاره بهاء
جویز انتقال منافع به غیر
تجویز قطع خدمات
مطالبه اجاره بهاء
مطالبه مابه التفوت اجاره بهاء
مطالبه سرقفلی
مطالبه حق كسب و پیشه
استرداد ودیعه ( رهن )
اجاره به شرط تملیک
قانون تملک آپارتمانها
اعتراض به نظر هیأت مدیره (هزینه های مشترک)
مباحث متفرقه

ارث - وصیت

دعاوی مربوط به وصیت
اثبات وصیت تملیکی
اخراج ثلث
ابطال وصیت نامه
تنفیذ وصیت نامه
رد وصیت نامه
تحویل موصی به
عزل وصی از وصایت
ابطال تقسیم نامه
دعاوی مربوط به ارث
تحریر ترکه
تقسیم ماترک
مهرو موم تركه
رفع مهر و موم ترکه
استیفاء دین از تركه
تعیین بهای ثمنیه اعیانی
درخواست فروش ماترک
رد ترکه
قبول ترکه
ركه اتباع خارجه
طالبه سهم الارث
گواهی حصر وراثت
اصلاح گواهی انحصار وراثت
اعتراض به گواهی حصر وراثت
اعتراض ماده 40 ق ا حسبی

امور حسبی

دعاوی مربوط به امور حسبی
اثبات کفالت
حکم کفالت و سرپرستی
صدور حکم رشد
صدور حکم حجر
رفع حجر
غائب مفقود الاثر
صدور حکم موت فرضی
ابطال ثبت واقعه فوت
امور راجع به امین
نصب یا ضم امین
تسلیم اموال غایب به ورثه
ولی قهري
وصی
درخواست تعیین قیم
قیم اتفاقی
عزل و نصب قیم
تعیین دستمزد قیم
عزل و نصب ناظر
تعيين امين اموال غايب مفقود الاثر
مباحث متفرقه
اثبات بلوغ
بالا