خدمات حقوقی

املاک

اثبات مالکیت
اثبات وقفیت
اثبات تولیت موقوفه
اثبات شراکت
اثبات حق ارتفاق / انتفاع
اثبات نسق زارعانه
اثبات حریم ملک
خلع ید
تسلیط ید ( وضع ید )
قلع و قمع مستحدثات/ نزع اشجار
رفع تصرف عدوانی
رفع مزاحمت و ممانعت از حق
مطالبه اجرت المثل
مطالبه حق زارعانه ( حق ریشه )
تأیید رجوع از اذن
الزام به اخذ پایان كار
الزام به تفکیک ملک
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
الزام به تحويل ملك معوض یا قیمت روز
الزام به رفع رطوبت
اعاده وضع به حال سابق
منع استفاده اموزشی از ملک
منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری
افراز ملک
تقسیم مال مشاع
تقسیم سهم الشرکه
دستور فروش ملک مشاع
الزام به تعمیر ساختمان مشاعی
الزام به مشارکت در تنقیه قنات
اراضی موات و ابطال اسناد ان
صدور حکم تولیت ( تعیین تولیت)
شعبه تحقیق اداره اوقاف (ماده 14 ق حج و اوقاف )
اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
اعتراض به تولیت
ابطال وقف نامه
ابطال رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری
ابطال نظریه کمیسیون ماده 2
اعتراض به اعلام ملی بودن اراضی
اعتراض به واگذاری اراضی در اجرای طرح ها
اعتراض به راي هيات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
اعتراض به رای هیئت هفت نفره واگذاری اراضی
عتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین
تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها
اعتراض به تملک
هیأت خرید و تملك اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری
كمیسیون تغییر كاربری اراضی
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
كمیسیون ماده 34 و 56 قانون جنگلها و مراتع
كمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی
مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر ها
مباحث متفرقه
بالا