خدمات حقوقی

- فرم پذیرش موکلین در دفتر وکالت عبدالرحمن خوجه دانلود

- نمونه ارائه مشاوره در قالب گزارش مکتوب به متقاضیان خارج از کشور دانلود

- نمونه قراردادمشاوره خدمات حقوقی منعقده  فی مابین دفتر و یک شرکت خارجی دانلود

بالا