خدمات حقوقی

خانواده

اثبات زوجیت
انکار زوجیت
اثبات نسب
نفی نسب
اثبات کفالت ( تحت تکفل بودن)
اثبات رجوع
ثبت واقعه رجوع
ثبت واقعه طلاق
اجازه ازدواج ( عدم استیذان از ولی )
الزام به بذل مدت
الزام به ثبت ازدواج
استرداد جهیزیه
اعلام تمکین
الزام به تمکین
الزام به تهیه مسکن
مطالبه مهریه
مطالبه نفقه
مطالبه نحله و اجرت المثل
تعیین مهرالمثل
تعدیل مهریه
تقسیط مهریه
تعدیل تقسیط مهریه
تعدیل نفقه
تقسیط نفقه معوقه
اثبات وقوع طلاق
طلاق به در خواست زوج
طلاق به در خواست زوجه
طلاق توافقی
گواهی عدم امکان سازش
تقاضای تنفیذ طلاق
ابطال ثبت واقعه رجوع
ابطال ثبت واقعه طلاق
ابطال ثبت واقعه ازدواج
فسخ نکاح / بطلان نکاح
تجویز ازدواج مجدد
تغییر جنسیت
اهداء جنین
فرزند خواندگی (درخواست سرپرستی)
ملاقات فرزند
تعیین تاریخ ومدت ملاقات
حضانت و استرداد فرزند
سلب حضانت
تحویل فرزند
تقسیط نفقه فرزند
صدور اجازه خروج از کشور
ممانعت از خروج فرزند از کشور
منع اشتغال همسر
اعلام نشوز
اثبات بلوغ
بالا